info@comenius-szki.hu
36/20-3362863

Az év közbeni felvétel, átvétel szabályai, menete


A tanulói jogviszony létesítésének feltételei
A tanuló — beleértve a magántanulót is — az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

A felvételi eljárás
A tanuló év közbeni felvételéről vagy átvételéről az igazgató a fenntartó által működtetett szociális és mentális támogató szolgáltatás vezetőjének bevonásával, a közoktatás sikerességét segítő szolgáltatási szükségletek ismeretében, az intézmény tanuló befogadási szabályzatában foglaltak szerint dönt.
Az iskolába való év közbeni felvétel során felvételi vizsga nem szervezhető, azonban a jelentkező és családja, annak érdekében, hogy a tanuló sikerességéhez szükséges iskolai programok és szolgáltatások, ellátási formák azonosíthatóak legyenek a felvételt megelőzően, egyeztető megbeszélésen vesznek részt. Különbözeti és osztályozó vizsgák letételének pontos menetét, esetleges további feltételeket az iskola a felvételi határozatában rögzíti.

Az iskolában, év közben, más iskolából átvétellel érkező tanuló az ún. Befogadó programban való részvételét követően kerül felvételre.
A tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi felvételi követelményeit az egyes szakképesítések megkezdésére vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

A tanuló a beíratás napjától —a próbaidőre vonatkozó szabályok figyelembe vételével— részt vehet az iskolaközösség tevékenységében, a nem kötelező tanórai foglalkozásokon. A tanuló a kötelező tanórai foglalkozásokon a szaktanárral történt előzetes egyeztetés alapján, az első tanéve megkezdését megelőzően is részt vehet.

Az évközi átvétel
A tanuló másik iskolából való átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételt kezdeményező tanuló átvételére a Befogadó program keretében, a tanuló tanulmányi sikeressége érdekében szükséges feltételek azonosítását követően kerül sor. Az iskola azonos évfolyamain belül a tanulók számára biztosítja az átjárhatóságot. Amennyiben a fogadó osztályban, csoportban eltérő tanulmányokat folytattak a tanulók, különbözeti vizsgával vagy egyéni felkészítési, támogatási feltételek vállalása esetén lehetséges a tanulmányok folytatása.

Iskolánkban más szakgimnáziumba, illetve gimnáziumba járó tanuló is kérheti átvételét. Intézményünkön belül is van lehetősége tanulóinknak átiratkozni, illetve az egyes tanulási programok közötti váltásra. A helyi tantervekből, pedagógia programokból esetlegesen adódó eltérések miatt fel kell mérni a tanulók eddigi ismereteit annak érdekében, hogy meglévő kompetenciáik beszámíthatók legyenek az átvételnél.

    A tanulók átvételéről, esetleges további feltételekről az iskola igazgatója dönt
  • az eddigi tanulmányainak alapján,
  • az iskolában lezajló kompetencia vizsgálat, kompetenciamérés illetve az előírt különbözeti vagy
osztályozó vizsgák eredménye alapján.

A felvételi eljárás különös szabályai
Ha a szakgimnázium szakképzési évfolyamára, illetve a gimnáziumba jelentkező nem az adott iskolában közismereti és/vagy szakmai oktatásban megkezdett tanulmányait kívánja folytatni, a tárgyév február 15-étől (keresztféléves képzés esetén a folyó tanév december 1-jétől) az iskola által meghatározott időben kérheti felvételét vagy átvételét.

A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson vegyen részt. A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének engedélyezésére a vele jogviszonyban álló iskola igazgatójának nyújtja be írásbeli kérelmét.

Az iskola igazgatója a kérelemben foglaltak alapján, a kérelem átvételétől számított tizenöt napon belül beszerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola javaslatát, vagy a kérelem szerint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény javaslatát.

Szakgimnáziumi képzéseink 10-12.évfolyamon az adott tanévre megállapított tandíj befizetése mellett vehetőek igénybe. A 2021/2022-es tanévre megállapított tandíj összege 20 000.-Ft/hó. Szociális és tanulmányi ösztöndíj igényelhető, a Befogadó program végéig, írásban. Egyéni méltánylást érdemlő esetben a tandíj mértéke csökkenthető, a diák írásbeli kérelme alapján. Az ösztöndíjakról, és a tandíj csökkentéséről a Szociális Bizottság javaslata alapján, az iskola igazgatója dönt.